O projekcie

Modelowanie dynamicznych zjawisk przestrzennych, łączące reprezentację statyczno-przestrzenną z dynamiczno-temporalnym kontekstem, do wspomagania monitoringu, projektowania i prognozowania w planowaniu przestrzennym, z użyciem ontologii formalnych

Back to project home page

Gospodarka przestrzenna, w tym planowanie przestrzenne, odnoszą się do dynamicznych zagadnień kształtowania ładu przestrzennego i środowiska. Jednym z wyzwań gospodarki przestrzennej, w tym planowania przestrzennego jest poprawny opis zjawisk zachodzących w przestrzeni w celu prognozowania jej przyszłego stanu. Istotne jest widzenie środowiska i zagospodarowania przestrzennego jako układu dynamicznego. Jednocześnie opis ładu przestrzennego ma charakter interdyscyplinarny, wymagający łączenia wielu modeli dziedzinowych.
Planiści formułują swoje projekty i przewidywania opierając się na specjalistycznej wiedzy w swojej dziedzinie, własnym doświadczeniu oraz intuicji. Rosnące zasoby danych przestrzennych, które muszą być brane pod uwagę ujawniają palącą potrzebę wspomagania procesu planistycznego przy pomocy zautomatyzowanych metod eksploracji zasobów źródłowych, ich integracji, przetwarzania. Każdy projekt wymaga analiz stanu istniejącego, formułowania wielowariantowych koncepcji oraz prognozowania przyszłych zmian. Realizacja projektu wymaga prowadzenia monitoringu, który będzie oceniał, na ile realizują się przewidywane scenariusze. Te wszystkie procedury planistyczne wymagają zasilania aktualnymi, zmieniającymi się w czasie danymi o przestrzeni, pochodzącymi z rejestrów publicznych, inwentaryzacji w terenie oraz z prowadzonego monitoringu. W tym kontekście wykorzystywanie tradycyjnych systemów informacji przestrzennej (GIS) dla potrzeb tworzenia scenariuszy rozwoju przestrzennego staje się niewystarczające.
Narzędzia opracowane w ramach projektu swoim zasięgiem obejmą szeroko rozumianą dziedzinę gospodarki przestrzennej. Adresowane są do odbiorców instytucjonalnych jak i indywidualnych: w tym naukowców, nauczycieli, studentów, uczniów, pracowników administracji publicznej oraz ekspertów i projektantów (z zakresu planowania przestrzennego, ochrony zabytków itp.). To co będzie szczególnie przydatne dla specjalistów, to zaawansowane metody eksploracji danych oraz pozyskiwanie ich z kontekstem: czasowym, przestrzennym oraz logicznym. Naukowcy (historycy, historycy sztuki, geografowie, przyrodnicy, socjologowie) uzyskają nowe narzędzie badawcze. Urbaniści, specjaliści z zakresu ochrony zabytków, ochrony środowiska, inżynierowie infrastruktury technicznej i transportowej otrzymują narzędzie do planowania przestrzennego lepiej odwołującego się do zrównoważonego rozwoju, uwzględniającego ład przestrzenny, ochronę zabytków, wartości kulturowych oraz ochronę środowiska i krajobrazu.
Projekt dostarcza metod wykorzystujących technologię sieci semantycznych, do opisu zagadnień i obiektów o charakterze czasoprzestrzennym. Technologie te obejmują cały kompleks rozwiązań i narzędzi, takich jak reprezentacja danych w postaci grafów RDF i korzystające z tej reprezentacji dane powiązane (Linked Data), ontologie m.in. te oparte na logice opisowej, a wśród nich ontologie formalne (zwane też ontologiami fundamentalnymi lub ontologiami wyższego rzędu). Technologie te, dostarczają atrakcyjnych rozwiązań dla modelowania zagadnień gospodarki przestrzennej. Pozwalają one na uzyskanie kompletnego i spójnego obrazu rzeczywistości, uwzględniającego jej dynamikę oraz otwierającego możliwości analiz przekształceń przestrzeni z uchwyceniem związków przyczynowo-skutkowych niezbędnych do odkrywania potencjalnych scenariuszy oraz tworzenia prognoz przyszłego stanu przestrzeni.
Dzięki temu projektowi sposób naukowcy, specjaliści i eksperci różnych dziedzin, projektanci, otrzymują system formalny oraz narzędzia do prowadzenia analiz, porządkowania faktów oraz odkrywania powiązań między nimi.

This research work has been supported through the project granted by the National Science Centre, Poland - project number: UMO-2012/05/N/HS4/00642