Realizowane cele

Back to project home page

Projekt realizuje cel badawczy, który zmierzał do zastosowania rozwiązań sieci semantycznych (Semantic Web), z wykorzystaniem struktur grafów RDF oraz ontologii opartych na systemach formalnych teorii mnogości, teorii klas oraz Description Logic, do opisu dynamicznych i wieloaspektowych zjawisk w interdyscyplinarnych zagadnieniach gospodarki przestrzennej.
W ramach tego celu leżało wykorzystanie tzw. ontologii formalnych (czyli ontologii wyższego rzędu – ang. upper ontologies), jako ontologii wzorcowych do budowy ontologii dziedzinowych, używanych do modelowania struktur czasoprzestrzennych oraz opisu związków przyczynowo-skutkowych, relacji konieczności/możliwości (modalnych), relacji poprzedzania / następowania oraz współbieżności (temporalnych). Istotna jest również charakterystyka obiektów z wykorzystaniem cech przynależących do określonych aspektów (ang. facets), determinujących ich klasyfikację.
Wnioskowanie o zmianach obiektów podlegających określonym procesom wiąże się bądź to z wyznaczeniem punktów krytycznych (zjawiska progowe) odpowiedzialnych za określonym typem zmiany (jakościowej, substancjalnej lub relokacji), skutkującej reklasyfikacją lub też wykorzystania logiki rozmytej, gdzie reklasyfikacja nie wynika z przekroczenia czytelnej granicy, gdyż poszczególne kategorie oddzielone są kryterium opisanym rozmytym zbiorem wartości. Odrębnym zagadnieniem jest analiza prawdopodobieństwa zachodzących zmian, do czego w ontologiach wykorzystuje się formalizm sieci bayesowskich, które są wdrożone w systemach Bayes-OWL lub PR-OWL.

This research work has been supported through the project granted by the National Science Centre, Poland - project number: UMO-2012/05/N/HS4/00642