Wpływ na dyscyplinę

Back to project home page

Oddziaływanie projektu swoim zasięgiem obejmie szeroko rozumianą dziedzinę gospodarki przestrzennej. Adresowany jest do odbiorców instytucjonalnych jak i indywidualnych: w tym naukowców, nauczycieli, studentów, uczniów, pracowników administracji publicznej oraz ekspertów i projektantów (z zakresu planowania przestrzennego, ochrony zabytków itp.). To co będzie szczególnie przydatne dla specjalistów, to zaawansowane metody eksploracji danych oraz pozyskiwanie ich z kontekstem: czasowym, przestrzennym oraz logicznym. Naukowcy (historycy, historycy sztuki, geografowie, przyrodnicy, socjologowie) uzyskają nowe narzędzie badawcze. Urbaniści, specjaliści z zakresu ochrony zabytków, ochrony środowiska, inżynierowie infrastruktury technicznej i transportowej otrzymują narzędzie do planowania przestrzennego lepiej odwołującego się do zrównoważonego rozwoju, uwzględniającego ład przestrzenny, ochronę zabytków, wartości kulturowych oraz ochronę środowiska i krajobrazu.
Zarówno gospodarka przestrzenna jak i planowanie przestrzenne maja charakter multidyscyplinarny oraz odnoszą się do dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości. Decyzje projektowe oddziałują na spójność systemu środowiska przyrodniczego. Poprawa jakości zarządzania przestrzenią zależy od wypracowania lepszych metod planowania i przewidywania skutków przekształceń przestrzennych dla środowiska. Takie możliwości dają ontologie oparte na logice opisowej (Description Logic) i związanych z nim systemami wnioskowania. Ontologie mogą być wzbogacane o dodatkowe systemy formalne. Projekt dostarcza sposobów budowania ontologii dziedzinowych dla planowania przestrzennego uzupełnionych przez konstrukcje logiki temporalnej. Jako rezultat, analizy relacji przestrzennych będą rozszerzone o badanie relacji czasowych. Modele czasoprzestrzenne z konstrukcjami logiki temporalnej mogą być przedmiotem wnioskowania wykorzystującego tzw. reasonery (resoning engines). Czasoprzestrzenne reprezentacje są oferowane przez tzw. ontologie wyższego rzędu, w tym przypadku ontologie fundamentalne (formalne). Do tych ontologii można zaliczyć GFO, BFO, DOLCE, OCHRE i inne. Takie ontologie są użyteczne dla modelowania danych przestrzennych z uwzględnieniem ich dynamiki i zmian. Czynią one możliwe przewidywanie scenariuszy przekształceń przestrzennych i przewidywania przyszłego stanu zagospodarowania oraz środowiska.
Projekt dostarcza metod wykorzystujących technologię sieci semantycznych, do opisu zagadnień i obiektów o charakterze czasoprzestrzennym. Technologie te obejmują cały kompleks rozwiązań i narzędzi, takich jak reprezentacja danych w postaci grafów RDF i korzystające z tej reprezentacji dane powiązane (Linked Data), ontologie m.in. te oparte na logice opisowej, a wśród nich ontologie formalne (zwane też ontologiami fundamentalnymi lub ontologiami wyższego rzędu). Technologie te, dostarczają atrakcyjnych rozwiązań dla modelowania zagadnień gospodarki przestrzennej. Pozwalają one na uzyskanie kompletnego i spójnego obrazu rzeczywistości, uwzględniającego jej dynamikę oraz otwierającego możliwości analiz przekształceń przestrzeni z uchwyceniem związków przyczynowo-skutkowych niezbędnych do odkrywania potencjalnych scenariuszy oraz tworzenia prognoz przyszłego stanu przestrzeni.
Systemy te dotyczą zarówno modelu logicznego (koncepcyjnego) opisu zjawisk, jak i sposobu strukturyzacji danych opisujących obiekty świata rzeczywistego, tak aby uwzględnić w tym opisie aspekty czasowe i przestrzenne, niezbędne dla ich późniejszej analizy. Obydwa zagadnienia są ze sobą ściśle powiązane, istnieje jednak szereg możliwych wariantó w współwystępowania poszczególnych systemów na jednym i drugim poziomie. Należy je rozpatrywać zarówno w odniesieniu do danych surowych, będących danymi źródłowymi pozyskiwanymi, jako Linked Data, w postaci grafów RDF, których model koncepcyjny jest zdefiniowany w prostych słownikach, będących ontologiami taksonomicznymi, jak i dla dziedzinowych baz wiedzy, których model logiczny definiują ontologie aksjomatyczne, które mogą stanowić rozszerzenie którejś z ontologii formalnych.
Dzięki temu projektowi sposób naukowcy, specjaliści i eksperci różnych dziedzin, projektanci, otrzymują system formalny oraz narzędzia do prowadzenia analiz, porządkowania faktów oraz odkrywania powiązań między nimi.
Projekt wpływa również na dziedzinę informatyki. Daje on przykłady jak modelować dane dynamiczne, jako je porządkować w ramach zbiorów danych RDF oraz jak opisywać ich czasoprzestrzenny charakter oraz związane z nim zmiany ich stanu, położenia, typu. W tym zakresie projekt będzie miał wpływ na metody publikowania danych w postaci tzw. Linked Open Data (danych powiązanych semantycznie).

This research work has been supported through the project granted by the National Science Centre, Poland - project number: UMO-2012/05/N/HS4/00642